Zdielať

Telemedicínsky projekt FEI môže pomôcť v boji proti COVID-19

Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU pripravil projekt v oblasti telemedicíny s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Realizácia tohto projektu by tak využila príležitosti, ktoré vznikajú neustálym rozvojom informačných technológii a v súčasnosti by mohla pomôcť pri riešení viacerých problémov, ktoré vznikli príchodom pandémie ochorenia COVID-19.
 

Telemedicína

Telemedicína je poskytovanie služieb zdravotníckej starostlivosti pomocou využívania informačných a komunikačných technológií v situácii, keď sa zdravotnícky pracovník a pacient nenachádzajú na tom istom mieste. Predpokladom je bezpečný prenos zdravotníckych údajov a informácií v podobe textu, zvuku, obrázkov alebo v inej forme, potrebných na prevenciu, diagnostikovanie, ošetrovanie a následnú starostlivosť o pacientov. Telemonitorovanie predstavuje vzdialené monitorovanie ako podporu pre pacientov, tak aj pre zdravotnícky personál pri identifikovaní zdravotného stavu pacienta. Pomocou neho sa môžu určité symptómy a anomálne zdravotné parametre zistiť skôr, ako pri bežnej prehliadke alebo núdzovom ošetrení, a teda sa môžu prijať protiopatrenia pred tým, ako sa vyskytnú vážnejšie komplikácie.
 

Ciele a prínosy

Cieľom projektu je rozvinúť potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT) pre aplikácie v oblasti telemedicíny. Zámerom je vytvoriť prínosné využívanie nových technológií pre zníženie doby hospitalizácie pacientov, identifikáciu skrytých ochorení ako aj priebežné sledovanie pacientov, u ktorých jestvuje ohrozenie náhleho zhoršenia zdravotného stavu. Hlavnou cieľovou skupinou navrhovaného projektu je skupina občanov vo veku od 55 do 74 rokov vzhľadom na to, že takýto pacienti sú častokrát v produktívnom veku a vo veľkej miere ohrození kardiovaskulárnymi ochoreniami a inými ochoreniami, ktoré im bránia vo vedení plnohodnotného života. Napĺňaním cieľov projektu sa bude dosahovať rozvoj telemedicínskych služieb pre širokú oblasť pacientov, čím bude dochádzať k zvyšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti.

Prínos projektu „Zavedenie využívania nástrojov telemonitorovania pre zvýšenie kvality života občanov SR“ je hlavne v umožnení zotrvania pacientov v prirodzenom domácom prostredí, respektíve zapojenie sa do pracovného života, čím sa znižuje záťaž medicínskych zariadení a ich personálu. V súčasnosti sa tento prínos zvyšuje o zníženie rizika prenosu infekčných ochorení a teda aj ochorenia COVID-19 možnosťou monitorovania pacientov bez nutnosti ich návštevy medicínskeho zariadenia. Nástroje a služby vzdialeného monitorovania umožňujú taktiež skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii alebo po poskytnutí sociálnej služby. Telemedicína a nástroje vzdialeného monitorovania umožňujú pri poskytovaní zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti odstrániť neproduktívne alebo vedľajšie výkony, akým je napríklad preprava pacienta za lekárom. Celkovým prínosom je možnosť ušetrenia nákladov na hospitalizáciu pacientov i celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť.
 

Zázemie pre riešenie projektu

V rámci FEI STU bolo v roku 2011 vytvorené a založené Národné centrum telemedicínskych služieb, ktoré už takmer 10 rokov aktívne rieši technické, technologické, výskumné i vývojové otázky, týkajúce sa problematiky telemedicíny a asistovaného života. V uvedenom období poskytlo a vytvorilo v spolupráci s ďalšími odbornými kapacitami mnoho relevantných výstupov v oblasti meracích zariadení, systémov, užívateľských diagramov, dátovej bezpečnosti i kognitívnych schopností a vlastností analytických nástrojov spracovania dát. Počas uvedeného obdobia zároveň centrum vytvorilo a zosieťovalo mnoho iných jedinečných pracovísk, medzi ktoré možno zaradiť Národný ústav srdcovocievnych chorôb (NÚSCH) či Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH), Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCCH), Lekársku fakultu Univerzity Komenského ako aj mnohé ďalšie odborné pracoviská. Existujúca a dlhodobo prosperujúca spolupráca s uvedenými inštitúciami ako aj Žilinskou univerzitou a Technickou univerzitou v Košiciach poskytuje záruku pre širokospektrálnu implementáciu projektu v rozsahu celého Slovenska. Pri riešení projektu bude ÚEF FEI STU úzko spolupracovať s Fakultnou nemocnicou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá poskytne neoceniteľné odborné medicínske poznatky a bližšie definuje služby v oblasti vzdialeného monitorovania pre čo najefektívnejšie plnenie cieľov projektu a dosahovania jeho prínosov.
 

Naliehavosť situácie

Slovenská spoločnosť starne a v čoraz väčšej miere trpí chronickými chorobami. Zdravie občanov si často vyžaduje intenzívnejšiu lekársku starostlivosť. V súčasnej situácii, kedy čelíme pandémii ochorenia COVID-19, kde najrizikovejšou skupinou sú starší obyvatelia, považujeme telemedicínu za významný nástroj ako v tomto boji zvíťaziť. 
 

Príležitosti telemedicíny

Okrem výhody v podobe eliminácie nutnosti návštevy medicínskeho zariadenia za účelom hodnotenia klinického stavu pacienta služby telemedicíny odstraňujú aj fakt, že klinické merania a zisťovania vykonávané v medicínskych zariadeniach často nereflektujú skutočný svet, teda pacienta v skutočných podmienkach. Je preto potrebné dlhodobejšie sledovanie užívania daného lieku alebo konkrétnej terapie. Okrem toho je tu spoločenský trend, že pacient chce byť súčasťou procesu.

Napriek nezanedbateľnému potenciálu telemedicíny, jej výhod a technickej vyzretosti aplikácií v súčasnosti v podmienkach SR neexistuje komplexné riešenie, zamerané na zdravotné monitorovanie obyvateľov zo zdravotne rizikových skupín nástrojmi telemedicíny. Prostredníctvom zavedenia nástrojov telemedicíny a pomocou prvkov na monitorovanie zdravotného stavu prostriedkami telemedicíny, vzniká potenciál na zvýšenie kvality života. V neposlednom rade využitím technologických možností vzniká možnosť sieťovania prvkov a centrálneho zberu a vyhodnocovania dát ako aj včasnej identifikácie vzniku možných ochorení.

Priemyselné odvetvie v európskom priestore investuje významnou mierou do rozvoja služieb vzdialeného monitorovania, vďaka čomu aplikácie dosiahli technickú vyzretosť. Pacienti ich vo veľkej miere prijímajú a niektoré orgány verejného zdravotníctva už uznali, že tieto služby sú potrebné. Napriek tomu služby vzdialeného monitorovania v podmienkach SR ešte len čakajú na širšie použitie a skutočné začlenenie do systémov zdravotnej starostlivosti. Navrhovaný projekt má za cieľ významnou mierou prispieť práve tomuto procesu zavedením vzdialeného monitorovania v širšom rozsahu a vytvoriť tak exemplárnu platformu a skúsenostnú databázu pre rozvoj poskytovania ďalších telemedicínskych služieb na Slovensku.